Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne 165 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğini açıklayan sağlık meslek örgütleri, pandeminin ‘meslek hastalığı’ olarak kabul edilmesini istedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgının sağlık çalışanları için “meslek hastalığı” olarak kabul edilmesini isteyen sağlık meslek örgütleri, bu konuda ortak bildiri yayımladı.  “Covid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır” başlığı taşıyan bildirinin altında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji, Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin imzası yer aldı.

165 sağlık emekçisi can verdi

Covid-19’u salgınının ilk karşılayıcılarının sağlık çalışanları olduğuna vurgu yapılan bildiride, “Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne (18 Kasım) 165 sağlık emekçisini kaybettik. Acımız sonsuzdur. Covid-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Sağlık Bakanı tarafından 14 Ekim’de açıklanan verilere göre; Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok uluslararası örgüt, Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunulmuştur” ifadelerine yer aldı

130 ülkede meslek hastalığı kabul edildi
Covid-19’un İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada, ABD, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ne yazık ki Covid-19 ülkemizde halen resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul edilmemektedir. Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle Covid-19 doğrudan meslek hastalığı statüsüne alınmalı, Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından her gün şeffaflıkla açıklanmalıdır. Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir ‘illiyet bağı’ delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır. Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır” denildi.
Yasa taslağı önerisi
Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmasına yönelik yasa taslağı önerisinde bulunan sağlık meslek örgütleri, “Covid-19 Sağlık Çalışanları Meslek Hastalığı Yasası” ismini verdikleri tasarıda olması gereken maddeleri şöyle sıraladı:
“ *Sağlık hizmeti verilen kamu ve özel işyerlerinde çalışan personelin tamamının işyeri esasına göre sağlık çalışanı sayılması ve buna göre iş kazası ve meslek hastalığından yararlandırılması,
* Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) kayıtlarında bulunan ‘sağlık çalışanı’ ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgularının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,
* Bu sistemde kayıtlı olan, Covid-19 olası ve kesin olguların ‘illiyet bağı’ olarak kabul edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası (İKMHS) Daire Başkanlığına gönderilmesi,
* Covid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet yönünden ‘Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın’ SGK tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca değerlendirilmesi,
* SGK’nın yetkili bu kurulları tarafından yapılan bu değerlendirmeler sonucu belirlenen Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı (MKGAO) yüzdsine göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına yansıtılması,
* Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş olanların birincil (ikincil) derece yakınlarına da meslek hakları yasal getirisinden yararlanmalarının sağlanması
* Yukarıdaki son 2 maddede (4 ve 5. madde) sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazminat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerinden biri olduğunun kabul edilmesi
* Covid-19 tanılı sağlık çalışanlarından, 4a maddesi dışında istihdam edilen sağlık çalışanlarının da çalıştıkları kurumlardan oluşturulacak bir kaynak ile İKMHS sistemine dahil edilerek yukardaki maddelerdeki haklardan yararlanmalarının sağlanması”